Kore Adhesive

Säkerhetsinformation

Faroangivelser

  • Non-applicable

Försiktighetsföreskrifter

  • Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktens behållare eller etikett till hands.
  • Förvaras utom räckhåll för barn.
  • Bortskaffa innehållet/behållarna i enlighet med gällande lagstiftning om avfallshantering.

Kompletterande information

  • EUH208: Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reaktionsmassa av 5-chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2Hisothiazol-3-on (3:1).
  • Kan ge en allergisk reaktion.

Andra faror

  • Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna.
  • Endokrinstörande egenskaper: Produkten uppfyller inte kriterierna.

Säkerhetsdatablad

Kore Adhesive - FDS

Ir arriba