Kore Adhesive

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • Nie dotyczy

Stwierdzenia dotyczące ostrożności

  • W przypadku konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie produktu lub jego etykietę.
  • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  • Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami

Informacje uzupełniające

  • EUH208: Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).
  • Peut produire une réaction allergique.

Inne zagrożenia

  • Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB
  • Właściwości powodujące zaburzenia endokrynologiczne: Produkt nie spełnia kryteriów.

Karta charakterystyki

Kore Adhesive - FDS

Ir arriba