Kore Adhesive

Beveiligingsinformatie

Gevarenaanduidingen

  • Niet van toepassing

Voorzorgsmaatregelen

  • Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket van het product bij de hand.
  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Verwijder de inhoud/containers overeenkomstig de huidige wetgeving inzake afvalverwerking

Aanvullende informatie

  • EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reactiemassa van 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one en 2-methyl-2Hisothiazol-3-one (3:1).
  • Kan een allergische reactie veroorzaken.

Andere gevaren

  • Product voldoet niet aan PBT/zPzB-criteria Hormoonontregelende eigenschappen:
  • Het product voldoet niet aan de criteria.

Veiligheidsinformatieblad

Kore Adhesive - FDS

Ir arriba